Cele Stowarzyszenia

wspieranie społecznej aktywności na rzecz rozwoju Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem;

popularyzacja idei działań na rzecz dobra dzieci;

 

działanie na rzecz wspierania realizacji zadań edukacyjno-kulturalnych i wychowawczych Przedszkola;

inicjowanie różnych form współpracy dzieci z rodzicami;

poznawanie przyrody i zagadnień ekologicznych, propagowanie postaw proekologicznych;

działalność charytatywna;

pomoc dzieciom niepełnosprawnym;

poznawanie historii i tradycji własnego regionu;

inicjowanie i organizowanie konkursów, festiwali, warsztatów i szkoleń;

promocja Przedszkola - placówki oświatowej w środowisku lokalnym;

wzbogacanie wyposażenia Przedszkola i poprawa warunków jego funkcjonowania.

 

Stowarzyszenie swe cele realizuje przez:

pozyskiwanie dodatkowych środków na działalność wychowawczą i opiekuńczą przedszkola;

opracowywanie, popularyzowanie i realizowanie różnorodnych form pomocy związanych z działalnością przedszkola;

współudział w rozwijaniu i doskonaleniu systemu wychowania i ochrony zdrowia dzieci w wieku przedszkolnym;

udział i organizowanie warsztatów, aukcji, kiermaszy, konkursów;

organizowanie imprez kulturalnych, wyjazdów i wycieczek;

współpracę z wszelkimi osobami oraz instytucjami o podobnych celach działania;

form integracyjnych dzieci niepełnosprawnych ze środowiskiem lokalnym;

współpracę z organami władzy samorządowej i organizacjami gospodarczymi;

współpracę z organizacjami społecznymi, instytucjami działającymi na rzecz pomocy dzieciom;

gromadzenie funduszy finansowych na działalność Stowarzyszenia.