Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ogłasza nabór na 36 wolnych miejsc, do przedszkola na rok szkolny 2024/2025

podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2023r. poz. 900, 1672, 1718, 2005)
  • Zarządzenie nr 995/XXXIII/2024 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 17 stycznia 2024r. w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2024/2025 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami (od 12.02.2024r. do 01.03.2024r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 22.03.2024r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 25.03.2024r.)
  • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 26.03.2024r. do 05.04.2024r.)
  • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 09.04.2024r.)

 Kryteria rekrutacyjne do pobrania: 

 Załączniki - dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

UWAGA: Przewodniczący  komisji  rekrutacyjnej  może  żądać  dokumentów  potwierdzających  okoliczności  zawarte  w oświadczeniach  w  terminie  wyznaczonym  przez  przewodniczącego  lub  może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 Procedura rekrutacji do pobrania: