Rekrutacja do naszego przedszkola

  Informujemy, o możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 Przedszkole udziela nieodpłatne świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalany jest zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Koszt usług świadczonych ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 1,14 zł za godzinę. Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Koszt organizowanego w przedszkolu wyżywienia: śniadanie-2,70 zł; obiad-5,00 zł; podwieczorek-1,80 zł

 Dzieciom, które wymagają specjalnej diety zapewniamy odpowiednie żywienie. Specjalistyczne diety są układane w taki sposób, aby jak najmniej różniły się od diety podstawowej. Związane jest to z psychologią żywienia, aby dziecko mające odmienną dietę nie czuło się izolowane. Ważnym elementem skutecznych działań w tym zakresie jest bardzo ścisła współpraca rodziców i pracowników przedszkola.

 Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym w Zarządzeniu Burmistrza Zawadzkiego. Dzieci już uczęszczające do przedszkola składają stosowną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz załącznikami należy złożyć w przedszkolu zgodnie z terminem rekrutacji. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności.

 Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:

  • W terminie 3 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  • Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 3 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 3 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 3 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

 W sytuacji braku wolnych miejsc w przedszkolu, dyrektor informuje Burmistrza Zawadzkiego o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców z obszaru gminy nie przekroczy liczby wolnych miejsc – w przedszkolu nie będzie prowadzona rekrutacja.