Opłaty za przedszkole

 Przedszkola publiczne prowadzone przez Gminę Zawadzkie zapewniają bezpłatne nauczanie, wychowanie i opiekę dzieciom objętym wychowaniem przedszkolnym do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym kończą 6 lat, przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku w wymiarze co najmniej 5 godzin dziennie.
   Za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym wymiar zajęć określony powyżej ustala się opłatę w wysokości 1,44 zł za każdą rozpoczętą godzinę faktycznego pobytu dziecka w przedszkolu.  Miesięczna wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego ustalana jest jako iloczyn stawki godzinowej i sumy godzin w danym miesiącu.

   Przedszkole nie pobiera opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego od dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lat. Dzieckiem 6-letnim jest dziecko, które rozpoczyna edukację przedszkolną od nowego roku szkolnego (od września), w roku (kalendarzowym), w którym kończy 6 lat (niezależnie od tego czy następuje to 1 stycznia, czy też 31 grudnia danego roku). Rodzice dziecka 6-letniego ponoszą tylko opłaty za wyżywienie.

   Opłaty wnoszone są z dołu w terminie do 15 dnia następnego miesiąca co oznacza, że wpłata rodziców musi znaleźć się na koncie przedszkola najpóźniej tego dnia.

Dzienna stawka żywieniowa: 

śniadanie-2,70 zł; obiad-5,00 zł; podwieczorek-1,80 zł