Historia przedszkola

Przedszkole Nr 2 w Zawadzkiem zostało założone 1 grudnia 1949r. jako placówka Towarzystwa Przyjaciół Dzieci. Na jego potrzeby adoptowano zwykły dom mieszkalny, mieszczący się przy ul. 1-go Maja 1. Ponieważ przedszkole było placówką posiadającą jeden oddział, miało do swej dyspozycji jedynie parter budynku. Od 1 września 1950r. w przedszkolu funkcjonowały już dwie grupy, które zajmowały cały budynek. W roku szkolnym 1955-1956 przedszkole otrzymało nazwę Państwowe Przedszkole Nr 2 w Zawadzkiem.

Przez wszystkie lata swojej działalności przedszkole tworzyło swój charakter, tradycje jak również wizerunek w środowisku. Nauczyciele systematycznie doskonalili własny warsztat pracy, dbając o wszechstronny rozwój swoich wychowanków. Realizowali szereg działań opiekuńczo-wychowawczych wspierając dzieci i ich rodziców w rozwiązywaniu problemów oraz w pokonywaniu trudności, wykorzystując swą wiedzę psychologiczno-pedagogiczną. Rodzice przedszkolaków bardzo aktywnie uczestniczyli w życiu przedszkola i w podejmowanych przez nie działaniach, w pozyskiwaniu nowego sprzętu i zabawek. Wykonali szereg prac na rzecz placówki: założyli klomby, ogródek warzywny, postawili nowe ogrodzenie i bramy, odnowili stare i wykonali nowe (z własnych materiałów) urządzenia ogrodowe, które uatrakcyjniły zabawy dzieci na świeżym powietrzu.

Pogarszający się z roku na rok stan budynku przedszkola, kwestionowany przez liczne kontrole oraz zbyt duża liczba dzieci w oddziałach spowodowały, iż podjęto decyzję o budowie nowej siedziby przedszkola. Nowy budynek był budowany w dużej mierze ze środków społecznych, a wykonawcą wielu prac byli pracownicy Huty „Andrzej” w Zawadzkiem. Jesienią 1990r. przedszkole zmieniło swą siedzibę przenosząc się do budynku przy ul. Paderewskiego 1.

Na przełomie lat 1949-1990 do Państwowego Przedszkola Nr 2 w Zawadzkiem uczęszczało 1152 dzieci, było w nim zatrudnionych 18 nauczycieli, 23 pracowników obsługi i zarządzało nim 6 dyrektorów.