Programy edukacyjne

Praca w naszym przedszkolu koncentruje się przede wszystkim na:

 • wspomaganiu i ukierunkowaniu indywidualnego rozwoju dziecka, zgodnie z jego wrodzonym potencjałem i możliwościami;
 • sprawowaniu opieki nad dziećmi, odpowiednio do ich potrzeb i możliwości, w przyjaznym, bezpiecznym i zdrowym środowisku;
 • uwzględnianiu indywidualnych potrzeb dziecka;
 • trosce o zapewnienie równych szans wszystkim wychowankom;
 • umacnianiu wiary dzieci we własne siły i możliwości osiągania sukcesu;
 • stwarzaniu dzieciom warunków do rozwijania samodzielności;
 • przygotowaniu wychowanków do nauki szkolnej;
 • rozpoznawaniu możliwości rozwojowych dzieci i w miarę potrzeby podjęciu wczesnej interwencji specjalistów;
 • udzielaniu dzieciom pomocy psychologiczno-pedagogicznej, logopedycznej, rehabilitacyjnej w usprawnianiu i stymulowaniu zaburzonych funkcji;
 • przygotowaniu dzieci niepełnosprawnych do funkcjonowania w społeczeństwie;
 • przygotowaniu dzieci pełnosprawnych i ich rodzin do współżycia z dziećmi o specyficznych potrzebach edukacyjnych;
 • współdziałaniu z rodziną poprzez jej wspomaganie w wychowaniu dzieci;
 • umożliwianiu dzieciom podtrzymywania poczucia tożsamości narodowej, etnicznej, językowej i religijnej.


W roku szkolnym 2019/2020 zadania edukacyjne realizujemy zgodnie z Podstawą Programową Wychowania Przedszkolnego oraz w oparciu o wybrany program wychowania przedszkolnego:

„Nasze przedszkole" - M. Kwaśniewskiej i M. Żaba-Żabińskiej

a także w oparciu o własne programy wspomagające pracę przedszkola:

„Nasze przedszkole przychylne rodzicom -program współpracy z rodzicami”
autorzy: J.Momot, D.Bogucka, E.Karkos, K.Kimak, B.Lepiorz, I .Wiesiołek

„Jesteśmy przedszkolakami będziemy uczniami -program współpracy
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Publiczną Szkołą Podstawową w Zawadzkiem”
autorzy: J. Momot, B. Brzezińska

„Nasze przedszkole dla wszystkich dzieci-program pracy przedszkola
z oddziałem integracyjnym”
autor: J. Momot

Indywidualne programy terapeutyczne dla każdego dziecka
o specjalnych potrzebach edukacyjnych

Indywidualne programy wczesnego wspomagania rozwoju dzieci