Dyrektor Przedszkola  Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem ogłasza nabór na 40 wolnych miejsc, do  przedszkola  na rok szkolny 2023/2024 

podstawa prawna:

  • Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2021r. poz. 1082 z późn. zm.)
  • Zarządzenie  nr  831/XXXIII/2023  Burmistrza  Zawadzkiego  z  dnia  23 stycznia 2023r.  w  sprawie  określenia terminów  przeprowadzania  postępowania  rekrutacyjnego  i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2023/2024 do publicznych przedszkoli oraz klas pierwszych publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez gminę Zawadzkie

Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami (od 13.02.2023r. do 03.03.2023r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 22.03.2023r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 24.03.2023r.)
  • Potwierdzenie  przez  rodziców  (opiekunów  prawnych)  kandydata  woli przyjęcia do przedszkola (od 27.03.2023r. do 03.04.2023r.)
  • Podanie  do  publicznej  wiadomości  listy  kandydatów  przyjętych  i  nieprzyjętych  (do 05.04.2023r.)

 Kryteria rekrutacyjne do pobrania: 

 Załączniki - dokumenty rekrutacyjne do pobrania: 

UWAGA: Przewodniczący  komisji  rekrutacyjnej  może  żądać  dokumentów  potwierdzających  okoliczności  zawarte  w oświadczeniach  w  terminie  wyznaczonym  przez  przewodniczącego  lub  może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności.

 Procedura rekrutacji do pobrania: