RODO - informacje

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

  • Administratorem Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 47-120 Zawadzkie;
  • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Katarzyna Herok, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
  • Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, promocji przedszkola, udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz organizowanych przez inne placówki, organizowania wycieczek i spacerów, działań opiekuńczych, ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju, kontaktu nauczyciel-rodzic, wydawania zaświadczeń, rekrutacji do przedszkola na podstawie wyrażenia zgody;
  • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, inspektor danych osobowych, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania;
  • Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
  • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
  • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola.

Podziękowania