Rekrutacja do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

Informacja dyrektora Przedszkola Publicznego Nr 2

      z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

 

   W przedszkolu na tablicy ogłoszeń zostały podane do wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na rok szkolny 2019/2020. Prosimy rodziców dzieci zakwalifikowanych o pisemne potwierdzenie woli przyjęcia dziecka do naszego przedszkola w terminie 5-12.04.2019r. Jeżeli kandydaci zakwalifikowani nie potwierdzą woli przyjęcia do przedszkola, kandydat nie zostanie przyjęty do przedszkola.

 Potwierdzenie woli do pobrania:

Powierdzenie woli przyjęcia dziecka do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem na rok szkolny 2019/2020

 

Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

ogłasza nabór na 42 wolne miejsca do przedszkola na rok szkolny 2019/2020

podstawa prawna:

Ustawa z 14 grudnia 2016r. - Prawo oświatowe
Zarządzenie nr 11/XXIX/2019 Burmistrza Zawadzkiego z dnia 25 stycznia 2019r.


Postępowanie rekrutacyjne będzie przebiegało zgodnie z przyjętym harmonogramem:

  • Składanie wniosków wraz z załącznikami ( od 25.02.2019r. do 15.03.2019r.)
  • Weryfikacja wniosków i załączników przez komisję rekrutacyjną (do 02.04.2019r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych (do 04.04.2019r.)
  • Potwierdzenie przez rodziców (opiekunów prawnych) kandydata woli przyjęcia do przedszkola (od 05.04.2019r. do 12.04.2019r.)
  • Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych (do 16.04.2019r.)

 Załączniki do pobrania:

 

UWAGA:

Przewodniczący komisji rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w oświadczeniach w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego lub może zwrócić się do wójta (burmistrza, prezydenta miasta) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kandydata o potwierdzenie tych okoliczności. Wójt (burmistrz, prezydent miasta) potwierdza te okoliczności   w terminie 14 dni.

 

 

 

Deklaracje o kontynuacji wychowania przedszkolnego w roku szkolnym 2019/2020

   Dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem informuje, że w związku ze zbliżającą się rekrutacją na rok szkolny 2019/2020, rodzice dzieci uczęszczających w bieżącym roku szkolnym 2018/2019 do naszego przedszkola, chcący aby ich pociecha została przyjęta na nowy rok szkolny, powinni złożyć do dyrektora przedszkola deklarację o kontynuowaniu wychowania przedszkolnego. Termin składania deklaracji - 28.01.2019r.-15.02.2019r.

Dzieci już uczęszczające do przedszkola zostają przyjęte wyłącznie na podstawie deklaracji.

   Bardzo prosimy o przemyślenie godzin pobytu dziecka w przedszkolu ponieważ po rekrutacji zostanie opracowany arkusz organizacyjny przedszkola na rok szkolny 2019/2020, w którym godziny pracy poszczególnych oddziałów zostaną dostosowane do Państwa potrzeb. Deklarowane godziny pobytu dzieci w przedszkolu będą uwzględnione wyłącznie w czasie pracy oddziałów, a rodzice będą płacić za rzeczywisty pobyt dzieci w przedszkolu. Dzieci 6 letnie nie ponoszą opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego. 

 

  Informujemy, o możliwości korzystania z wychowania przedszkolnego w naszym przedszkolu. Wychowanie przedszkolne obejmuje dzieci od początku roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 3 lata, do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 7 lat.

 Przedszkole udziela nieodpłatne świadczenia w zakresie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego, określonej przez Ministra Edukacji Narodowej. Wysokość opłaty za pobyt dziecka w wieku od 3 do 5 lat w przedszkolu ponad czas przeznaczony na realizację podstawy programowej wychowania przedszkolnego ustalany jest zgodnie z bieżącą uchwałą Rady Miejskiej w Zawadzkiem. Koszt usług świadczonych ponad czas realizacji podstawy programowej wynosi 1 zł za godzinę. Stawkę dzienną wyżywienia ustala dyrektor przedszkola w porozumieniu z organem prowadzącym. Koszt organizowanego w przedszkolu wyżywienia: śniadanie-1,80 zł; obiad-3,00 zł; podwieczorek-1,20 zł

 Dzieciom, które wymagają specjalnej diety zapewniamy odpowiednie żywienie. Specjalistyczne diety są układane w taki sposób, aby jak najmniej różniły się od diety podstawowej. Związane jest to z psychologią żywienia, aby dziecko mające odmienną dietę nie czuło się izolowane. Ważnym elementem skutecznych działań w tym zakresie jest bardzo ścisła współpraca rodziców i pracowników przedszkola.

 Aby dziecko zostało przyjęte do przedszkola należy wziąć udział w postępowaniu rekrutacyjnym, zgodnie z harmonogramem rekrutacji określonym w Zarządzeniu Burmistrza Zawadzkiego. Dzieci już uczęszczające do przedszkola składają stosowną deklarację o kontynuacji wychowania przedszkolnego. Wypełniony wniosek o przyjęcie dziecka do przedszkola wraz z załącznikami należy złożyć w przedszkolu zgodnie z terminem rekrutacji. Przewodniczący Komisji Rekrutacyjnej może żądać dokumentów potwierdzających okoliczności zawarte w w/w oświadczeniach rodziców, w terminie wyznaczonym przez przewodniczącego, lub może zwrócić się do burmistrza, o potwierdzenie tych okoliczności.

 Dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych: Rodzice dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego biorą udział w rekrutacji – na zasadach ogólnych, zaznaczając we Wniosku o przyjęcie informację: Dziecko posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego.

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka:

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  • Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

 W sytuacji braku wolnych miejsc w przedszkolu, dyrektor informuje Burmistrza Zawadzkiego o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

Jeżeli liczba dzieci zgłoszonych przez rodziców z obszaru gminy nie przekroczy liczby wolnych miejsc – w przedszkolu nie będzie prowadzona rekrutacja.