"Obrazek dla bohaterów"

 

Dalsze zawieszenie zajęć !

 
Drodzy rodzice !

Zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzeniania się koronawirusa w Polsce, zajęcia w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym zawieszone są do dnia 26 kwietnia 2020r.

Ponadto w związku z Rozporządzeniem MEN z dnia 20.03.2020r. w sprawie szczegółowych rozwiązań w okresie czasowego ograniczania funkcjonowania jednostek systemu oświaty związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020r. poz.493) od dnia 25 marca wszyscy nauczyciele przedszkola przygotowują materiały do zajęć edukacyjnych w domu z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. W związku z tym nauczyciele, proponują na każdy tydzień materiały do zabaw i zajęć z dziećmi. Wszystkie materiały są zgodne z podstawą programową wychowania przedszkolnego, przyjętym w grupie programem oraz miesięcznym planem pracy. Zachęcamy do dzielenia się efektami prac dzieci: pracami plastycznymi, kartami pracy wykonanymi w domu, filmikami, fotografiami z zabaw, eksperymentów, doświadczeń itp. Wspólnie musimy przetrwać ten trudny czas. Wykorzystajmy go jak najlepiej.

W przypadku pytań i wątpliwości nauczyciele służą radą i pomocą.

Pozdrawiamy nasze kochane przedszkolaki i życzymy dużo zdrówka.
Dyrektor i nauczyciele
Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym

Wesołych Świąt !

Wyniki Rekrutacji na rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni rodzice!

W załączniku podajemy wyniki rekrutacji

do Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Lista dzieci przyjętych i nieprzyjętych na rok szkolny 2020/2021

Procedura odwoławcza w sytuacji nieprzyjęcia dziecka na podstawie art. 158 ust. 6 - 9 Ustawy z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo Oświatowe (Dz.U. z 2019r. z późn. zm):

  • W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzic kandydata może wystąpić do Komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola.
  • Komisja Rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica z wnioskiem o którym mowa w ust. 1. Uzasadnienie zawiera przyczyny odmowy przyjęcia, w tym najniższą liczbę punktów która uprawniała do przyjęcia oraz liczbę punktów, którą kandydat uzyskał w postępowaniu rekrutacyjnym.
  • Rodzic kandydata może wnieść do dyrektora przedszkola odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia.
  • Dyrektor przedszkola rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia Komisji Rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania.
  • Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola służy skarga do sądu administracyjnego

 W sytuacji braku wolnych miejsc w przedszkolu, dyrektor przedszkola informuje Burmistrza Zawadzkiego o nieprzyjęciu dziecka do przedszkola.

"Zostań w domu"

 

Centrum Edukacji Artystycznej Muzylek Moni

Kampania edukacyjna w ramach akcji #zostanwdomu

słowa: Monika Kluza

muzyka: Mateusz Kluza

Kształcenie na odległość

 

Szanowni Rodzice udostępniamy Państwu poradnik dotyczący kształcenia na odległość przygotowany przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Poradnik przeznaczony jest dla dyrektorów, nauczycieli, uczniów a także rodziców. Zachęcamy do lektury tutaj 

Uwaga rodzice !!!