Zebrania grupowe z rodzicami

Zajęcia w ramach kontynuacji projektu unijnego

Elektroniczna rejestracja pobytu dzieci w przedszkolu

Rozpoczynamy nowy rok szkolny 2020/2021

 

Szanowni rodzice !

Zbliża się 1 września. Rozpoczynamy rok przedszkolny w formie stacjonarnej, dlatego musimy wspólnie dbać o bezpieczeństwo na terenie placówki. W związku z ograniczeniami jakie istnieją za sprawą COVID-19 pracujemy zgodnie z wytycznymi przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego, co m.in. oznacza że:

 • Rodzic przyprowadza do przedszkola dziecko, które nie przejawia objawów infekcyjnych, tj. katar, kaszel, podwyższona temperatura.
 • Rodzice przyprowadzający dzieci wchodzą wyłącznie do części wspólnej - holu głównego przedszkola i zachowują bezpieczną odległość od innych rodziców z dziećmi. Do holu przedszkola wchodzimy po kolei. 
 • Dziecko przyprowadza wyłącznie jeden rodzic/opiekun i przekazuje dziecko pracownikowi przedszkola, który wspomaga je podczas przebierania się w szatni i odprowadza do wyznaczonej sali, zgodnie z przygotowaną organizacją pracy nauczycieli.
 • Do przedszkola nie przynosimy zabawek, pluszaków, kocyków, itp.
 • Osoba odbierająca dziecko, pozostaje w holu przedszkola. Personel przedszkola doprowadzi dziecko z sali do szatni, a następnie z szatni do rodzica/opiekuna.
 • W przypadku dzieci rozpoczynających edukację w naszym przedszkolu, wyjątkowo w pierwszym dniu pobytu -  rodzic/opiekun może wprowadzić dziecko do szatni, przebrać je i odprowadzić do sali z zachowaniem wszelkich środków ostrożności (osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoba zdrowa, w której domu nie przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji w warunkach domowych) z zachowaniem dystansu społecznego.

Wszelkie informacje dotyczące organizacji pracy i funkcjonowania naszej placówki w roku szkolnym 2020/2021 będą na bieżąco zamieszczane na przedszkolnej stronie internetowej.

Na początku września planujemy zebranie informacyjno-organizacyjne z rodzicami najmłodszej grupy I "Żabki" z zachowaniem wszelkich środków ostrożności, natomiast spotkania z rodzicami pozostałych grup odbędą się w terminie późniejszym o czym będziemy jeszcze informować.

Przypominamy, iż w przedszkolu w dalszym ciągu obowiązują zasady bezpieczeństwa. Prosimy o zapoznanie się z Wytycznymi Przeciwepidemicznymi Głównego Inspektora Sanitarnego i zaktualizowanymi procedurami przedszkolnymi.

 

Procedury zapewnienia bezpieczeństwa w związku z zagrożeniem wystąpienia COVID-19 w Przedszkolu Publicznym Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Wszystkim Rodzicom naszych przedszkolaków życzymy spokojnych pierwszych dni, szczególnie rodzicom dzieci, które rozpoczynają edukację przedszkolną, pamiętajcie Państwo, że od Waszej postawy zależna jest również szybka adaptacja dzieci do warunków przedszkolnych. To dla dzieci duża zmiana, nowy etap życia, dlatego wspierajmy dzieci aby uzyskać sukces.

Powodzenia!

Jolanta Momot
dyrektor Przedszkola Publicznego Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem

Nasze przedszkole jest fajne !!!

      

Moje dziecko idzie do przedszkola

RODO - informacje

 

INFORMACJA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

   Zgodnie art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL), informujemy, że:

 • Administratorem Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) danych osobowych jest Przedszkole Publiczne Nr 2 z Oddziałem Integracyjnym w Zawadzkiem z siedzibą przy ul. Paderewskiego 1, 47-120 Zawadzkie;
 • Inspektorem Ochrony Danych (IOD) jest Pani Katarzyna Herok, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.;
 • Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a i c RODO w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016r. (Dz. U. z 2017r., poz. 59 oraz Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. (Dz. U. z 2017r., poz. 2198) w celu prowadzenia dokumentacji przebiegu nauczania, promocji przedszkola, udziału w konkursach organizowanych w przedszkolu oraz organizowanych przez inne placówki, organizowania wycieczek i spacerów, działań opiekuńczych, ubezpieczenia dzieci od nieszczęśliwych wypadków, udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, kształcenia specjalnego lub wczesnego wspomagania rozwoju, kontaktu nauczyciel-rodzic, wydawania zaświadczeń, rekrutacji do przedszkola na podstawie wyrażenia zgody;
 • Odbiorcami Pana/Pani danych osobowych oraz danych Pana/Pani dziecka będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa: dyrektor, nauczyciele, pracownicy administracji, inspektor danych osobowych, uprawnione organy publiczne w trybie wnioskowania;
 • Dane osobowe Pani/Pana (rodzica/opiekuna prawnego oraz dziecka) przechowywane będą przez okres uczęszczania dziecka do przedszkola oraz zgodnie z instrukcją kancelaryjną;
 • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia oraz prawo do ograniczenia ich przetwarzania. Ponadto także prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych;
 • Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych;
 • Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym, a ich niepodanie będzie skutkowało nieprzyjęciem Pani/Pana dziecka do przedszkola.